PENGGUNAAN ASALIB AL-MA’ANI DI BEBERAPA AYAT DALAM AL-QUR’AN AL-KARIM

Hamzah ., Basri Mahmud

Abstract


Abstrak

 

Kajian tentang Uslub (gaya bahasa) tidak terlepas dari ranah ilmu Balaghah itu sendiri, yaitu sebuah ilmu yang membidangi tiga kajian yaitu ilmu al-Ma’ani, ilmu al-Bayan dan ilmu al-Badi’. Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk mengungkap asalib al-ma’ani di beberapa ayat dalam al-Qur’an yang merupakan sebuah mukjizat Rasulullah SAW yang sampai pada hari ini belum ada yang  bisa menandingi struktur dan gaya bahasanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap uslub al-Qur’an di beberapa ayat dari segi bentuk-bentuk asalib al-ma’ani. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka dengan menganalisis bentuk-bentuk kalimat (ayat) berdasarkan penggunaan asalib al-ma’ani seperti uslub al-iyjaz, uslub al-hadzf, uslub al-qashr, uslub al-tikrar, uslub al-i’tirad, uslub dzikrul khas ba’’da al-‘am wa aksuhu, uslub al-fashl baina al-jumlatain dan uslub al-iltifat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di beberapa ayat tekandung dan gaya bahasanya berbentuk seperti dalam asalib al-ma’ani berdasrkan tinjauan dari bentuk-bentuk kalimatnya.

 

Kata Kunci: Uslub al-Qur’an, Asalib al-Ma’ani, Ilmu al-Ma’ani, Ilmu Balaghah

 


Full Text:

PDF

References


Daftar Rujukan

Ali, M. B. (t.th). Ma’alim al-Manhaj al-Balagi ‘inda Abdul al-Qahir al-Jurjani . Amman: Dar al-Fikri.

al-Qattan, M. (1973). Mabahis fi 'Ulum al-Quran . Beirut: Mansyurat al-'Ashri al-Hadits.

Badawi, A. A. (1950). Min Balagah al-Qur’an. Kairo: Dar al-Nahdhah.

Chaer, A. (2015). Sintaksis Bahasa Indonesia: Pendekatan Proses (II ed.). Jakarta Timur: Rineka Cipta.

Farid, F. A.-K. (1980). Funun al-Balaghah Baina al-Quran wa Kalam al-'Arabi. Riyadh: Dar al-Liwa'.

Hamzah. (2019). Majaz dalam Tinjauan Kontrastif dalam Bahasa Arab & Bahasa Indonesia. (R. K. dkk, Penyunt.) Malang: Edulitera.

Hasan, T. (2000). Al-Ushul. Kairo: Alim al-Kutub.

Hidayat, D. (2011). Al-Balaghah li al-Jami' wa al-Syawahid min Kalam al-Badi'. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang & Yayasan Bina Masyarakat Qur'ani Jakarta.

Ismail Raji al-Faruqi, Louis Lamya al-Faruqi. (1998). Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Islam (The Cultural Atlas of Islam). Bandung: Misan.

Kamil, S. (2009). Teori Kritik Sastra Arab: Klasik dan Modern (I ed.). Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Mujamma’ al-Malik Fahd li-Tiba’ah al-Mushaf al-Syarif. (1418). Al-Quran al-Karim wa Tarjamatu Ma'anihi bi al-Lughah al-Indunisiyyah. Al-Madinah al-Munawwarah: Fihris Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah Atsna' al-Nasyr.

Nassar, H. (2003). Al-Tikrar. Kairo: Maktabah al-Khanijiy.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.