DILALAH ZAMANIYAH PADA KATA KERJA BAHASA ARAB

Muhammad Zaenuri, Ahmad Fauzi

Abstract


Artikel ini bertujuan untuk membahas waktu yang menyertai kata kerja dalam Bahasa Arab. Dilalah zamaniyah pada kata kerja Bahasa Arab dapat dibedakan menjadi zaman basith dan zaman murakab. Azminah basithah meliputi madhi muthlaq, hal muthlaq, dan mustaqbal muthlaq. Sedangkan zaman murakab meliputi madhi muqayad, hal muqayad, dan mustaqbal muqayad. Dilalah Azminah pada kata kerja Bahasa Arab tidak hanya ditentukan melalui pembagian kata kerja dilihat dari bentuknya saja (morfologi), tapi juga dilihat dari susunannya (sintaksis) dan makna konteksnya (semantik).

Kata Kunci : Af'al, Dilalah Zamaniyah, Bahasa Arab


Full Text:

PDF

References


Abdullah Ali Al Hatari, Tahawulati Al-Af’al Fi As-Siyaqi Al-Qur’aniy Wa Ats-Tsaruha Al-Balagiy. Majalatu Dirasah Ijtima’iyyah, 2006. No 22.

Abdul Majid Juhfah, Dilalah Zaman Fi ‘Arabiyyah : Dirasah Nusq Az Zamaniy Lil Af’al. Qatar :Dar Tubqal, 2006.

Adit Tawaldi, Muhbib Abdul Wahab, Perkembangan Bahasa Arab Modern dalam perspektif sintaksis dan semantic pada majalah al-Jazera, Araniyat: 2017. Vol 4. No.1.

Al-‘asymawiy, Hasyiyah Al-‘Asymawiy ‘Ala Matni Al-Ajrumiyyah. Surabaya : Al-Hidayah, tt.

Eckehard Schulz, Al-Lughah Al-‘arabiyyah Al-Mu’ashirah (terj). Yogyakarta : LKiS, 2010.

Hayder Audah Gatea AL Daraji, Az-Zaman ‘Inda Nahwiyyin Wa Ushuliyyin. Jami’atu Basrah, 2013.

Ibn Ya’is, Syarah Mufassol Li Zamakhsyari, Mesir : Daru Thiba’ah Al-Muniriyyah,tt

Masruhan Irfan Ghozali, Tahlilu Shigha Al-Fi’li Wa Azmanihi Fi Al-Lughah Al-‘Arabiyyah, El-Ibtikar, 2017. Vol 6. No 1.

Mustafa Al-Ghalayiniy, Jami’u Ad-Durus Al-‘Arabiyyah. Beirut : Dar al-Kutb, 2017.

Nurul Hadi, Kontribusi Al-Qur’an Terhadap Perkembangan Bahasa Arab, El-Furqonia, 2015. Vol 1. No 1

Tamam Hasan, Al-lughah al-arabiyyah Ma’naha wa Mabnaha. Magribi : Dar As-tsaqafah, 1994.

Wati Susiawati, Lafazh Dan Makna Dalam Perspektif Pemikiran Linguistic Ibn Jinni, Arabiyat : 2015, Vol 2. No 2.

Zahwatu Hawamid, Dilalah Zamaniyyah Lil Fi’li Fi Surati Yusuf. Jami’ah Muhammad Baudiyaf, 2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.